0
سبد خرید شما خالی می باشد !

با کلیک بر روی دکمه مقابل می توانید کابینت های آماده ما را مشاهده کنید. مشاهده کابینت ها

کابینت آماده سفید

فیلتر محصولات
قیمت

3,255,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,036,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,338,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,273,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,634,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,637,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,612,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,852,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,760,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

5,262,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,065,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,760,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

7,590,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

5,394,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,197,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

5,796,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,496,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,300,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

8,361,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

6,061,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

7,613,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,730,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,882,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

9,260,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

6,377,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

9,499,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

6,544,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,956,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

81,535,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,859,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,294,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

9,844,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

6,762,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,078,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

10,318,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

110,216,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

11,351,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

11,990,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

11,845,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,479,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,205,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,054,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,822,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,843,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,777,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,631,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,439,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

4,127,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,424,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,189,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

3,073,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,956,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,286,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,057,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,942,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,827,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,426,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,452,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,296,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,141,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,660,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,505,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,426,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,349,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,553,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,760,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,530,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,100,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,967,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

2,297,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,885,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,761,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,468,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,338,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,194,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,122,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,049,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

1,840,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

6,000,000 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

قیمت

0 تومان

(+0 تومان ارزش افزوده)

مزایای خرید کابینت آماده

با توجه به اهمیت آشپزخانه به عنوان فضای پر استفاده در خانه، خرید کابینت آماده با توجه به جنس، طرح و کیفیت ساخت، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما اگر شما برای خرید کابینت ارزان قیمت به دنبال راهی سریع و کم هزینه هستید، مدل های کابینت پیش ساخته ما می‌تواند گزینه جذابی باشد. مزایای استفاده از کابینت آماده عبارتند از:

  • دسترسی آسان و سریع به مدل های مختلف کابینت آشپزخانه با توجه به سلیقه شما
  • امکان مشاهده تصاویر و نمونه های آماده که به شما امکان می‌دهد، آشپزخانه ایده آل خود را در ذهن خود به تصویر کشیده و با خرید یونیت های آماده و مونتاژ شده، به راحتی آشپزخانه خود را بازسازی کنید
  • انتخاب از بین گزینه های متعددی که در سایت است با هر سلیقه و دکوراتیو خانه ای سازگاری دارند و از نظر طراحی و کیفیت ساخت بسیار مناسب هستند.
  • در نهایت، انتخاب کابینت آماده می‌تواند راهی سریع و کارآمد برای تغییر و بهبود دکوراسیون داخلی خانه شما باشد.

کابینت آماده، راهی ساده و سریع برای تجهیز آشپزخانه با ابعاد استاندارد و با توجه به جزئیات طراحی، با قابلیت تنظیم بر اساس نیازهای شماست. با استفاده از کابینت آماده، می‌توانید به سرعت و با کمترین هزینه، دکوراسیون داخلی خانه خود را بهبود بخشید.

 

کابینت آماده مدرن

کابینت‌ های آماده آشپزخانه آنلاین با جنس ام دی اف درجه یک و یراق‌ الات با کیفیت ساخته شده‌اند. این کابینت‌ ها زیبا و به سبک مدرن هستند و با خرید آنلاین می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید. همچنین، نصب آنها آسان است و با قیمت ارزانی عرضه می‌شوند که می‌تواند هزینه ساخت کابینت خود را کاهش دهد.

از طرفی دیگر، کابینت‌ های سفارشی ما به شما اجازه می‌دهند تا یک کابینت مدرن با امکانات بیشتر و به دقت مورد نظر خود را ایجاد کنید. شما می‌توانید اندازه و جنس کابینت را با توجه به فضای موجود در آشپزخانه خود انتخاب کنید. همچنین، با ارسال ابعاد آشپزخانه به ما، با استفاده از صفحه راهنمای اندازه گیری آشپزخانه می‌توانید آشپزخانه خود را با کمترین قیمت شخصی‌ سازی کنید.

در انتخاب بین دو نوع خرید کابینت، نیازها و بودجه شما می‌توانند تعیین کننده باشند. همچنین، با مشاوره گرفتن از کارشناسان ما، می‌توانید تصمیم صحیحی را برای خود داشته باشید.

 

نکات مهم در انتخاب و ساخت کابینت آشپزخانه

در خرید کابینت آشپزخانه، باید به چندین عامل توجه کرد تا بتوانید گزینه مناسبی برای خود انتخاب کنید. یکی از عوامل مهم، نوع جنس استفاده شده در کابینت است. در صنعت ساخت کابینت، ام دی اف به صورت گسترده استفاده می‌شود و همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. اما امروزه، جنس های مختلفی مانند نئوپان نیز برای ساخت کابینت آشپزخانه به کار گرفته می‌شوند. باید توجه داشت که نئوپان کیفیت پایینی نسبت به ام دی اف دارد و قیمت آن ارزانتر است.

همچنین، برای تعیین قیمت کابینت آشپزخانه، نوع جنس استفاده شده بسیار مهم است. زیرا آشپزخانه محیطی خاص است که با عواملی مانند رطوبت و گرما در تماس است. بنابراین، در انتخاب کابینت آشپزخانه باید با توجه به نیازها و محیط شخصی خود، نوع جنس مناسب را انتخاب کنید. مواد مختلفی مانند ام دی اف، چوب طبیعی، فایبرگلاس و نئوپان برای ساخت کابینت آماده به کار می‌روند و باید با توجه به محیط خود، مناسب‌ ترین گزینه را انتخاب کنید.

ما در کابینت رو از ام دی اف با کیفیت برای ساخت کابینت‌ های پیش‌ ساخته‌ و آماده استفاده می‌کنیم تا کابینت‌ های ارزان قیمت و با کیفیت بالا را برای مشتریانمان تولید کنیم. کابینت‌ های ما با استفاده از پیشرفته‌ ترین تکنولوژی آلمانی ساخته می‌شوند و خیال مشتریانمان را از لحاظ مونتاژ و ساخت همراه با کیفیت بالا راحت می‌کنیم. کابینت‌ های ما از ام دی اف با تراکم بالا ساخته شده‌اند و به مشتریانمان اجازه می‌دهیم تا به راحتی از طریق اینترنت، کابینت مورد نظر خود را خریداری کنند.

 

کابینت آماده: ساده، سریع، قابل تنظیم بر اساس نیازهای شما.

کابینت آشپزخانه یکی از عوامل مهم در دکوراسیون داخلی آشپزخانه است و به عنوان یکی از گزینه‌ های خرید، می‌توانید از کابینت آماده استفاده کنید. کابینت‌ های آماده و ارزان قیمت و آماده نصب ما به صورت استاندارد با ابعاد مشخصی تولید می‌شوند و در انیار بزرگ به صورت استوک نگهداری می شود و آماده برای استفاده در هر نوع آشپزخانه ای هستند. شما، با توجه به موقعیت سینک و استفاده از جنس ام دی اف با کیفیت بالا، می‌توانید کابینت‌ های پیش ساخته شرکتی ما را با توجه به نیازهای خود تغییر دهید.

در طراحی کابینت آماده، به چیدمان قفسه‌ ها، سیستم‌ های ریلی و سازه‌ های کشو و استفاده از لولای آرامبند در درها توجه شده است تا به استاندارد جذابی برسد. همچنین، برخی جزئیات مانند موقعیت سینک، تعداد یونیت و جهت باز شدن درها قابل تغییر هستند و می‌توانید با تغییرات ساده، کابینت‌ های ارزان قیمت ما را به نیازهای خود تنظیم کنید.

از مزایای خرید کابینت آماده می‌توان به آسانی و سرعت در خرید و تکمیل آشپزخانه، کاهش هزینه و توجه به استانداردهای طراحی و ابعاد مشخص کابینت‌ ها اشاره کرد. با چند کلیک، می‌توانید انتخاب خود را انجام داده و به سرعت آشپزخانه‌ ی خود را نصب کنید.

 

فرق کابینت آماده ما با تولید کنندگان دیگر

به طور کلی، کابینت آماده ما با کابینت‌ های پیش‌ ساخته با دیگر تولید کنندگان و شرکت ها در چند نکته متفاوت است:

جنس و کیفیت ام دی اف استفاده شده:

کابینت آماده ما از جنس ام دی اف با کیفیت بالا ساخته شده است. و دارای مقاومت بالا در برابر خش و ضربه است. همچنین، نوارهای پی وی سی درجه یک برای پوشاندن قطعات استفاده می‌ شوند که باعث زیبایی و استحکام بیشتر کابینت می‌شود.

کیفیت مونتاژ:

کابینت آماده ما با دقت بالا در جزییات مونتاژ می‌شود. این به معنی این است که هنگام تولید، توجه ویژه‌ای به جزئیات مونتاژ صورت می‌گیرد و در صورت کوچکترین عیب در مونتاژ یونیت کنار گذاشته می شود. این موضوع باعث جلوگیری از وجود زدگی‌ ها و عیوب در یونیت‌ های کابینت می‌شود.

استفاده از یراق و تجهیزات با کیفیت:

برای ساخت کابینت آماده ما از لولاهای آرامبند با کیفیت استفاده می‌ شود. همچنین، صفحه کابینت نیز دارای لبه‌ های گرد است و روکش آن در برابر خش مقاوم است.

چیدمان مناسب در آشپزخانه:

با خرید کابینت‌ های آماده به صورت تکی، شما می‌ توانید آشپزخانه خود را به صورت دقیق طراحی و متناسب با نیازهای خود ترتیب دهید. این کار به شما امکان می‌ دهد تا هزینه‌ های اضافی را کاهش داده و تمام کابینت‌ ها را به صورت بهینه در آشپزخانه خود استفاده کنید، بدون اینکه نیاز به سفارشی‌ سازی و تغییرات بیشتری داشته باشید. این روش به شما این امکان را می‌دهد که برنامه‌ ریزی دقیق‌ تری داشته باشید و هزینه‌ های اضافی مربوط به تغییرات و تنظیمات بیشتر در آشپزخانه را کاهش دهید.

بنابراین، مهم‌ ترین فرق کابینت آماده ما با کابینت‌ های پیش‌ ساخته دیگر تولید کنندگان شامل جنس و کیفیت ام دی اف، دقت در تولید و مونتاژ، استفاده از یراق با کیفیت و امکان جیدمان  دقیق‌ تر آشپزخانه بر اساس نیازهای شما است.

 

سوالات متداول درباره کابینت آماده:

 

قیمت کابینت آماده چند است؟

کابینت آماده و پیش‌ ساخته ما از قیمت‌ های پرت و پلا دوری می‌کند. هر یک از کابینت‌ های ما به صورت تکی قیمت خود را دارد که در وب‌ سایت ما درج شده است. و شما می‌توانید قیمت هر کابینت را مشاهده کنید. ما به صورت شفاف و با دقت قیمت‌ ها را اعلام می‌ کنیم تا شما بتوانید براساس نیازهای خود یک کابینت مناسب را انتخاب کنید. 

جنس کابینت آماده از چیست؟

کابینت آماده ما از جنس ام دی اف درجه یک ساخته می‌شود و شما می‌ توانید آن را از فروشگاه آنلاین ما خریداری کنید.

کابینت آماده شرکتی هم ساخته می شود؟

بله، تمام کابینت‌ های پیش‌ ساخته و آماده ما تحت نظر شرکت ما ساخته می‌شوند. ما کنترل کیفیت دقیقی را در هر مرحله تولید اعمال می‌ کنیم تا اطمینان حاصل شود که محصولات ما با استانداردهای بالا و نیازهای مشتریان همخوانی دارند. از انتخاب مواد اولیه با کیفیت و مقاومت، تا فرآیند تولید و مونتاژ با دقت، همه چیز تحت نظر ماست تا کابینت‌ هایی از نوعی که مشتریان ما انتظار دارند تولید شوند.

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه کابینت رو می‌باشد و هرگونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی دارد.