0
سبد خرید شما خالی می باشد !

آشپزخانه های آماده

فیلتر محصولات
 • نوع کابینت
 • سرویس آشپزخانه | سفید 105 سانتی کشویی
  قیمت

  6,883,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 110 سانتی کشویی
  قیمت

  6,735,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 130 سانتی
  قیمت

  6,279,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 130 سانتی کشویی
  قیمت

  7,505,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 140 سانتی کشویی
  قیمت

  7,900,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 150 سانتی کشویی B-2
  قیمت

  8,197,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 150 سانتی کشویی B-1
  قیمت

  8,555,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 160 سانتی کشویی B
  قیمت

  9,532,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 160 سانتی کشویی
  قیمت

  9,278,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 170 سانتی کشویی B
  قیمت

  9,834,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 170 سانتی کشویی
  قیمت

  9,574,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 180 سانتی
  قیمت

  9,439,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 190 سانتی
  قیمت

  10,299,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 180 سانتی B
  قیمت

  10,198,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 190 سانتی B
  قیمت

  10,560,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه سفید | 200 سانتی B-1
  قیمت

  12,992,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 200 سانتی B-3
  قیمت

  9,467,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 200 سانتی B-2
  قیمت

  10,594,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 200 سانتی B-4
  قیمت

  8,439,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 210 سانتی B-1
  قیمت

  11,327,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 210 سانتی B-2
  قیمت

  11,699,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 210 سانتی B-3
  قیمت

  9,863,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 210 سانتی B-4
  قیمت

  9,765,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 220 سانتی B-2
  قیمت

  12,027,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 220 سانتی B-3
  قیمت

  11,767,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 220 سانتی B-6
  قیمت

  10,845,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 220 سانتی B-5
  قیمت

  11,098,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 220 سانتی B-4
  قیمت

  10,303,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 230 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 230 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 230 سانتی B-3
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 230 سانتی B-4
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 240 سانتی B-5
  قیمت

  10,333,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 240 سانتی B-1
  قیمت

  12,489,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 250 سانتی B-2
  قیمت

  12,788,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 240 سانتی B-2
  قیمت

  12,753,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 250 سانتی B-3
  قیمت

  11,865,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 240 سانتی B-4
  قیمت

  11,504,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 260 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 250 سانتی B-1
  قیمت

  13,410,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 260 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 250 سانتی B-4
  قیمت

  12,125,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 260 سانتی B-3
  قیمت

  12,958,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 260 سانتی B-4
  قیمت

  12,163,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 270 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 270 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 270 سانتی B-3
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 270 سانتی B-4
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 280 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 280 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 280 سانتی B-4
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 280 سانتی B-5
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 290 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 290 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 290 سانتی B-3
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 290 سانتی B-4
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 300 سانتی B-1
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 300 سانتی B-2
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 300 سانتی B-4
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  سرویس آشپزخانه | سفید 300 سانتی B-5
  قیمت

  0 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  صفحه کابینت | لب گرد HPL
  قیمت

  523,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 40 سانتی
  قیمت

  1,129,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت هود | مخفی سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,028,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 45 سانتی
  قیمت

  1,197,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 50 سانتی
  قیمت

  1,263,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,395,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 80 سانتی
  قیمت

  1,795,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,927,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زیر سینک | سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,190,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زیر سینک | سفید 80 سانتی
  قیمت

  1,520,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زیر سینک | سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,617,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زیر سینک | سفید 100 سانتی
  قیمت

  1,713,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زیر سینک | سفید 120 سانتی
  قیمت

  1,904,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | جای فر سفید 60 سانتی
  قیمت

  11,613,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید کشو 40 سانتی
  قیمت

  2,359,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید کشو 45 سانتی
  قیمت

  2,457,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید کشو 50 سانتی
  قیمت

  2,553,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید کشو 60 سانتی
  قیمت

  2,747,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | سفید کشو 90 سانتی
  قیمت

  3,329,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 40 سانتی
  قیمت

  819,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 45 سانتی
  قیمت

  872,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 50 سانتی
  قیمت

  924,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,029,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 80 سانتی
  قیمت

  1,377,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,482,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | سفید 120 سانتی
  قیمت

  1,795,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت هود | مخفی سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,482,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | کنجی سفید 60 سانتی
  قیمت

  2,165,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | جکی سفید 80 سانتی
  قیمت

  1,627,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت دیواری | جکی سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,743,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | کنجی سفید 105 سانتی
  قیمت

  2,293,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت زمینی | کنجی سفید 120 سانتی
  قیمت

  2,489,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت کمدی | سفید 40 سانتی
  قیمت

  3,045,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت کمدی | سفید 45 سانتی
  قیمت

  3,190,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت کمدی | سفید 50 سانتی
  قیمت

  34,418,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت کمدی | سفید 60 سانتی
  قیمت

  3,907,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت کمدی فر | سفید 60 سانتی
  قیمت

  3,678,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 60 سانتی
  قیمت

  2,830,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,770,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری سفید 60 سانتی
  قیمت

  1,163,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 80 سانتی
  قیمت

  3,715,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 80 سانتی
  قیمت

  2,290,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری سفید 80 سانتی
  قیمت

  1,423,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 90 سانتی
  قیمت

  4,010,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 90 سانتی
  قیمت

  2,480,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری سفید 90 سانتی
  قیمت

  1,530,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 100 سانتی
  قیمت

  4,575,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 100 سانتی
  قیمت

  2,665,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری سفید 100 سانتی
  قیمت

  1,530,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 100 سانتی کشویی
  قیمت

  6,600,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک کشو دار سفید 100 سانتی
  قیمت

  4,690,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری دو تیکه سفید 100 سانتی
  قیمت

  1,910,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 120 سانتی
  قیمت

  5,040,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 120 سانتی
  قیمت

  3,040,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | دیواری سفید 120 سانتی
  قیمت

  2,000,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آشپزخانه | سفید 120 سانتی کشویی
  قیمت

  7,270,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زیرسینک سفید 120 سانتی کشویی
  قیمت

  5,270,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  کابینت آماده | زمینی سفید 135 سانتی کشویی
  قیمت

  5,545,000 تومان

  (+0 تومان ارزش افزوده)

  © کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه کابینت رو می‌باشد و هرگونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی دارد.